سه شنبه, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-04-23
کد خبر: 85234 |
تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۴:۱۶ |
244 بازدید
۰
3
پ

قسمت دوم از مطالعه کیفی تاب‌آوری اجتماعی در شرایط تحریم ها، تحت عنوان «ارائه الگوی عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی در شرایط تحریم‌های سیاسی و اقتصادی» جهت استفاده مخاطبین این رسانه منتشر می شود.

اسلام سجاو١ همکاران (٢٠١٨) در پژوهشی با عنوان «یک بررسی انتقادی از چارچوب های ارزیابی تاب‌ آوری‌ اجتماعی در مدیریت بـلایا» نشان دادند که با توجه به ماهیت چند‌ وجهی‌ مفاهیم تاب آوری اجتماعی، در انـجام ارزیابی‌ سریع‌ ، اما‌ مـنطقی، دقـیق و معنیدار از مقاومت اجتماعی در‌ برابر‌ بلایا، مشکلات نظری و عملی مشخصی وجود دارد. بسیاری از شاخص های کلیدی فرآیندگرا‌ در‌ چارچوب های تاب آوری اجتماعی‌ موجود‌ گنجانده نشده‌ اند‌، زیرا‌ به دلیل ماهیت پویا عملیاتی شدن‌ آنها‌ آسان نیست . بـنابراین ، یک چارچوب جامع تاب آوری اجتماعی که بتواند متناسب‌ با‌ زمینه های مختلف سازگار شود و با‌ ابزارها و دستورالعمل های اندازه‌ – گیری‌ خاص تلفیق شود، ضروری است‌ . چنین‌ چارچوبی جامع میتواند باانطباق آن با ویژگـی هـای خاص تاب‌ آوری‌، اندازه گیری تاب آوری را‌ سازگار‌ کند‌. همچنین کوک و١‌ همکاران‌ (٢٠١۶) در پژوهشی با‌ عنوان‌ «تاب آوری اجتماعی چیست ؟چشم انداز محققان ، پزشکان مدیریت اضطراری و سیاست گذاران در نیوزیلند» به‌ بررسی‌ چیستی تاب آوری اجتماعی پرداخـته انـد‌. بیشترین‌ ویژگی – های‌ تاب‌ آوری‌ اجتماعی ذکر شده در‌ این پژوهش شامل محل اجتماع ، حمایت اجتماعی، آگاهی از خطرات و پیامدها، اثربخشی جمعی و احساس اجتماعی‌ است‌ . در نهایت مکلین و

۲ همکاران (٢٠١۴) پژوهشی‌ با‌ عنوان‌ «شش‌ ویژگـی‌ تـاب آوری اجتماعی‌» انجام‌ دادند نتایج پژوهش آنها نشان داد که مفهوم تاب آوری در چند وقت اخیر توجه بسیاری‌ را‌ به‌ خود جلب کرده است . با این حال‌ ، یک‌ شکاف‌ دانش‌ مشخص‌ با‌ توجه بـه جـنبه هـای تاب آوری اجتماعی وجود دارد. این تحقیق شـش ویژگـی اصـلی تاب آوری ر اجتماعی را شناسایی کرده است ، که از شش مورد مطالعه نشان‌ داده شده است که این ویژگیها عبارتند از: دانش ، مهارت و یادگیری، شبکه های جـامعه ، ارتـباطات مـردم ، مکان ها، زیرساخت های جامعه ، اقتصاد متنوع و مـبتکرانه و حـکومت درگیر. مدیران میتوانند با ادغام‌ مفهوم‌ تاب آوری اجتماعی در دستیابی به وظایف موجود خود با تأیید یا استفاده از آن و یا رشد آن ، از طریق اقـداماتی کـه این ویژگـیها را ترکیب می – کنند از‌ مزایای‌ آن بهره مند شوند.

در این پژوهش، ارتقاء تـاب آوری اجتماعی در شرایط تحریم های سیاسی و اقتصادی، برای اولین بار در ایران به‌ طور‌ خاص انجام شده است که‌ موجب‌ شده این پژوهـش جـنبه نـوآوری داشته باشد.

سوال پژوهش

الگوی عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب آوری اجـتماعی در شـرایط تحریم های سیاسی و اقتصادی کدام‌ است‌ ؟

روش شناسی پژوهش

پژوهش‌ حاضر‌ از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده هـا کـیفی و از نـظر شیوه اجرا براساس نظریه زمینه ای یا گراندد تئوری میباشد. در روش نظریه زمینه محور یا گـرندد‌ تـئوری‌ نـظریه را باید کشف کرد و از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده هایی که از آن پدیده برآمده است آن را اثـبات کـرد. (اسـتراوس و کوربین ،١٣٩١) مشارکت کنندگان در‌ این‌ پژوهش براساس‌ روش نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی شـامل خـبرگان و صاحب نظران حوزه تاب آوری اجتماعی در‌ شرایط تحریم های اقتصادی و سیاسی بودندکه براساس اصـل و قـاعده‌ اشـباع‌ نظری به تعداد ١۵ نفر انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل بررسی متون و مصاحبه نـیمه سـاختمند ‌‌بود‌ که پس از تایید روایی جهت اجرای مصاحبه مورد استفاده قرار گرفت . در‌ مجموع‌ ۶۵٠‌ دقیقه مـدت زمـان کـل مصاحبه بوده است . مصاحبه شوندگان براساس آگاهی به موضوع پژوهش برای‌ مصاحبه انتخاب شدند. داده هـای حـاصل از هر مصاحبه با استفاده از نرم‌ افزار MAXQDA٢٠١٨ مورد‌ تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت در فـرآیند تـحلیل داده هـای کیفی از یک فرآیند کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که مختص روش تـحقیق کـیفی گـرندد تئوری است‌ . داده های پژوهش از طریق تکنیک بازبینی توسط مشارکت کنندگان مورد تـایید و اعـتبار قرار گرفت .

جهت روایی و پایایی در روش گرندد تئوری با در نظر گرفتن چهار معیار برای ارزیابی نتایج‌ به‌ دست آمـده ارائه مـیشوند که عبارت اند از؛ باورپذیری ،١ انتقال پذیری ؛٢ وابستگی ٣و اعتماد پذیری ۴میباشد. باور پذیری به بازنمایی کـافی سـازه اجتماعی که محقق در پی بررسی آن است‌ ، اشاره‌ مـیکند و بـرای بـاورپذیر کردن نتایج ، چندین راهبرد را میتوان به کـار گـرفت : بررسی و درگیری طولانی مدت با داده ها، مشاهده مستمر، سه سوزی سازی، تحلیل داده هـای مـتضاد، بررسی‌ تفسیرهای‌ داده های خام و گـفتگو بـا همکاران مـیباشد؛ انـتقال پذیری: مـشابه تعمیم پذیری نتایج در رویکرد کمی به پژوهـش اسـت . وابستگی: به ثبات نتایج در طول زمان اشاره میکند و تاییدپذیر‌ بودن‌ این‌ مـولفه بـه میزان تایید ویژگیهای‌ داده‌ های‌ مـورد بررسی پژوهشگر توسط خـوانندگان اشـاره میکند. (مومنیراد،١٣٩٢)در این پژوهش جهت اعـتباربخشی بـه مدل از راهبرد تحلیل مقایسه مداوم‌ (CCDA‌) صورت‌ گرفته است و پژوهشگر با رفت و آمد مـکرر مـیان‌ مراحل‌ کدگذاری با پرسش هـای مـجدد و مـقایسه مجدد نسبت بـه دقـت ، سازگاری، ثبات ، معناداری و قـابل بـررسی بودن الگو و یافته های‌ پژوهش‌ اطمینان‌ حاصل کرده است . تا نیل به این مرحله ، بـا روشـ‌ CCDA اصلاح های لازم صورت گرفته است و در نـتیجه الگـوی نهایی هـم از تـراکم مـفهومی و از تمایز مفهومی‌ برخوردار‌ شـده‌ است و بدین ترتیب قدرت توضیح دهندگی لازم را دارا شده است‌ . (فراستخواه‌ ، ١٣٩۵) یافته های پژوهش

الگوی عوامل مـؤثر بـر ارتقاء تاب آوری اجتماعی در شرایط تحریم هـای‌ سـیاسی‌ و اقـتصادی‌ کـه مـطابق داده های بدست آمـده از مـصاحبه های پژوهشی که بااستفاده‌ از‌ نرم‌ افزار  MAXQDA٢٠١٨ به اجرا در آمد، داده های خلاصه‌ شده‌ در‌ مرحله کدگذاری انتخابی بـه ۶ بـعد؛ پدیده مـحوری ، شرایط علی، شرایط زمینه ای، عامل مداخله‌ گـر‌، راهـبردها و پیامـدها و نـتایج طـبقه بـندی گردید.

بر‌ اساس‌ مصاحبه‌ نیمه ساختاریافته با خبرگان که تعداد آنها ١۵ نفر بود و بر اساس استخراج کدها بر‌ اساس‌ روش گرندد تئوری، ۶ بعد و ١۴ مولفه و ٣١ زیرمولفه برای مـقوله اصـلی -یعنی‌ ارتقاء‌ تاب‌ آوری اجتماعی در شرایط تحریم های سیاسی و اقتصادی – از صحبت های مصاحبه شوندگان پیاده سازی‌ و استخراج‌ شد‌.

اولین بعد پدیده محوری است که شامل مولفه های؛ برابری و عدالت اجتماعی‌، سرمایه‌ اجتماعی و سـازماندهی مـخاطرات و تهدیدات میشود.

دومین بعد شرایط علی است که شامل مولفه های؛ ساختار اجتماعی‌، باورها‌ و ارزش های جامعه و تاب آوری اقتصادی میشود.

سومین بعد شرایط زمـینه ای‌ اسـت‌ که شامل مولفه ها؛ بـسترهای قـانونی و زیرساخت‌ های‌ اجتماعی‌ میشود.

چهارمین بعد عامل مداخله گر است‌ که‌ شامل مولفه ؛ جایگاه کشور در منطقه و جهان می – شود.

پنجمین بعد راهبردها است‌ کـه‌ شـامل مولفه های؛ توسعه سـرمایه‌ انـسانی‌، مشارکت جامعه‌ و ساختارها‌ و فرآیندهای‌ حاکمیتی فراگیر میشود.

و در نهایت ششمین‌ بعد‌ پیامدها و نتایج است که شامل مولفه های؛ توسعه پایدار کشور و ارتقای ظرفیت‌ جامعه‌ در مواجه با بحران ها میشود‌.

مولفه ها، زیر مـولفه‌ هـا‌ و شاخص های هریک از ابعاد‌ که‌ براساس نرم افزار  MAXQDA٢٠١٨ مورد تحلیل قرار گرفت در زیر نمایش داده‌ میشود‌:

بحث و نتیجه گیری

بحران‌ هـا‌ و تنش‌ های‌ پی‌ درپی‌ اقتصادی و سیاسی در دنیا، ضرورت بحث و پرداختن به نظریات و ایده های انعطاف پذیری و تـاب آوری را در زمینه های مختلف اقـتصادی و سـیاسی و البته اجتماعی را سبب شده‌ است . به نحوی که بسیاری از جوامع جهت دستیابی به توسعه و موفقیت ، پیاده سازی سیاست های تاب آوری در برابر تغییرها و آسیب ها را در دستور کار خود قرار داده‌ اند‌. از آنجایی کـه آسیب ها و بحران های اجتماعی و در نهایت بر هم خوردن رفاه اجتماعی، یکی از تبعات سنگین بحران های اقتصادی است ، ضرورت ورود ادبیات تاب آوری به‌ برنامه‌ ریزی و سیاست گذاریهای اجتماعی به امری غیر قابل اجـتناب تـبدیل شده است . به طوری که امروز تلاش تصمیم گیران جهت بازسازی روش‌ ها‌ و سیاست گذاریهای اجتماعی در مواجهه‌ و مقابله‌ با فشارها و تنش ها امری مشهود و قابل بررسی است . در نهایت این گونه مـیتوان اسـتنباط کرد که با افزایش مقاوم سازی و ایجاد ثبات و سازگاری‌ در‌ برابر تنش ها، ریسک‌ و خطرات‌ ، میتوان ظرفیت ها و پتانسیل های یک جامعه را بازسازی کرد و از آنها در برابر شوکهای پیش بینی نشده استفاده کـرد. در این صـورت هرچه انعطاف پذیری سیستم اجتماعی بیشتر باشد‌، آسیب‌ پذیری اجتماعی آن جامعه از بحران ها و تنش ها کاهش خواهد یافت . (سام آرام و منصوری، ١٣٩۶) به منظور رسیدن به هدف پژوهش که تعیین ابعاد و مولفه هـا و زیرمـولفه هـای ارتقاء‌ تاب‌ آوری اجتماعی‌ در شرایط تـحریم هـای سـیاسی و اقتصادی و همچنین ارائه مدل مناسب بود، پس از انجام مصاحبه ، ابتدا با‌ تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا‌ پاراگراف‌ تلاش‌ شد تا کـدهای آن اسـتخراج شـوند. متن هر مصاحبه چندبار خوانده و جملات اصلی آن اسـتخراج شـد و به ‌‌صورت‌ کدهایی ثبت گردید. این فرآیند به صورت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی‌ انجام‌ شد‌. به طور کـلی، نـتایج بـه دست آمده از مصاحبه ها که بر اساس دیدگاه خبرگان‌ در۶ بـعد اصلی؛پدیده محوری(ارتقاء تاب آوری اجتماعی در شرایط تحریم – های‌ سیاسی و اقتصادی)، شرایط علی‌ ، شرایط‌ زمینه ای، عامل مداخله گر، راهـبردها و پیامـدها و نـتایج و ١۴ مولفه شناسایی شد.

در جمع بندی میتوان گفت که در کل ، تحقیق کـاملی مـبنی بر ارتقاء تاب آوری اجتماعی در حوزه تحریم‌ های سیاسی و اقتصادی با توجه به بررسیهای انجام شده تـوسط پژوهـشگر در ایران انـجام نشده است و مقاله حال حاضر بر مبنای ابعاد، مولفه مطرح شده در جـهان در مـولفه – هـای مورد‌ بررسی‌ جمع آوری شده است و نتایج آن میتواند باعث ارتقاء تاب آوری اجتماعی در شرایط تحریم هـای سـیاسی و اقـتصادی در آینده شود.

بنابراین به عنوان یافته کلیدی مقاله حاضر میتوان گفت‌ که‌ الگوی پیشـنهادی این پژوهـش برای ارتقاء تاب آوری اجتماعی در شرایط تحریم های سیاسی و اقتصادی را می توان به صـورت زیر ارائه کـرد:

در نهایت به بحث و نتیجه گیری در خصوص هر کدام از ابعاد و مولفه هـای الگـو‌ (بـه‌ عنوان‌ الگوی پیشنهادی مستخرج از این‌ پژوهش‌ ) بر‌ اساس نتایج کیفی تحقیق پرداخته شده است : مـولفه هـایی مانند برابری و عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سازماندهی مخاطرات و تهدیدات جزء اجزای اصـلی‌ مـفهوم‌ ارتـقاء‌ تاب آوری اجتماعی در شرایط تحریم های سیاسی‌ و اقتصادی‌ هستند. این یافته متناسب با پژوهش رضایی (١٣٨٩) و کوک و هـمکاران (٢٠١۶) مـیباشد. هـمچنین عواملی که باعث ارتقاء یا عدم‌ ارتقاء‌ تاب‌ آوری اجتماعی در شرایط تحریم های سـیاسی و اقـتصادی میشوند و باید‌ مورد توجه قرار بگیرند، عبارتند از ساختار اجتماعی، باورها و ارزش های جامعه و تاب آوری اقتصادی است کـه لزومـ‌ توجه‌ مناسب‌ را در این حوزه بسیار چشمگیر کرده است . از طرفی بر‌ توجه‌ به عـوامل و شـرایط زمینه ای که میتواند همه ابعاد و مولفه هـای تـاب آوری اجـتماعی را تحت‌ تاثیر‌ قرار‌ دهد، بسیار حیاتی اسـت . این شـرایط زمینه ای شامل ؛ بسترهای قانونی و زیرساخت‌ های‌ اجتماعی‌ شدند. در این بین راهبردهایی وجود دارند کـه در کـنش با تاب آوری اجتماعی‌ در‌ شرایط‌ تـحریم هـای سیاسی و اقـتصادی هـستند کـه شامل ؛ توسعه سرمایه انسانی، مشارکت جـامعه و سـاختارها و فرآیندهای‌ حاکمیتی‌ فراگیر میباشد.

شرایط و عوامل دیگری نیز وجود دارند که تـحت عـنوان متغیرها یا‌ عامل‌ مداخله‌ گر نام بـرده می شود، این عامل بـر رابـطه بین پدیده محوری و راهبردها‌ و همچنین‌ رابـطه بـین پیامدها و راهبردها، تاثیرگذار بوده یا به اصطلاح نقش مداخله گر را‌ ایفا‌ میکنند‌، توجه بـه این عـامل در شرایط بحرانی بسیار حایز اهـمیت اسـت ، این عـامل شامل ؛ جایگاه‌ کـشور‌ در مـنطقه و جهان می – باشد. در این پژوهـش پیامـدها و نتایجی شامل ؛ توسعه‌ پایدار‌ کشور‌ و ارتقای ظرفیت جامعه در مواجه با بحران ها شناسایی شدند. در مـجموع این یافـته ها‌ متناسب‌ با‌ پژوهش های آروین و زیاری (١٣٩٨)، مـلکی و هـمکاران (١٣٩٨)، بسطامی نـیا و هـمکاران (١٣٩٧‌)، اسـلام‌ سجا و همکاران (٢٠١٨) و مکلین و هـمکاران (٢٠١۴) میباشد.

در نهایت میتوان گفت لزوم توجه سیستمی و همه جانبه‌ به‌ همه ابعاد و مولفه های الگوی عـوامل مـؤثر بر ارتقاء تاب آوری اجتماعی‌ در‌ شرایط تـحریم هـای سـیاسی و اقـتصادی الزامـی بوده‌ و باعث‌ هـمبستگی‌ اجـتماعی مناسب در شرایط بحرانی از جمله‌ تحریم‌ ها میشود که موجب می – شود کشور در شرایط آسیب پذیر و بحرانی مـتحمل‌ زیانـ‌ کـمتری شده و همچنین ظرفیت جامعه‌ را‌ برای مواجه‌ بـا‌ بـحران‌ هـا ارتـقاء داده و تـوسعه پایدار را‌ بـه‌ دنبال خواهد داشت .

پژوهشگر امیدوار است که با شناسایی ابعاد و مؤلفه های‌ عوامل‌ مؤثر بر ارتقاء تاب آوری اجتماعی‌ در شرایط تحریم های‌ سیاسی‌ و اقتصادی و ارائه الگوی پیشنهادی، بستر‌ مـناسبی‌ برای تحقیقات آتی در این زمینه فراهم نماید. لذا به پژوهشگران دیگر توصیه‌ می‌ شود:

– تحقیقی با هدف بررسی‌ اثربخشی‌ برنامه‌ های ارتقاء تاب‌ آوری‌ اجتماعی در شرایط تحریم‌ های‌ سیاسی و اقتصادی در کشور صورت گـیرد.

– تـحقیقی با هدف پیاده سازی و ارزشیابی برنامه های‌ ارتقاء‌ تاب آوری اجتماعی در شرایط تحریم‌ های‌ سیاسی و اقتصادی‌ انجام‌ شود‌ و موانع پیش رو مورد‌ بررسی قرار گیرد.

حرکت به سوی هر هدفی، توسط محدودیت هـا و مـشکلات دچار کندی یا‌ توقف‌ میشود.

این محدودیت ها شامل ؛ زمان‌ بر‌ بودن‌ پروسه‌ ی پژوهش‌ ، عدم همکاری گزینش‌ شدگان‌ برای مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ، عـدم ارائه اطـلاعات مورد نیاز به واسطه دسـتورات مـدیران ارشد‌ و عدم‌ اعتماد‌ مصاحبه شوندگان به پژوهشگر در راستای عدم‌ انتشار‌ مصاحبه‌ های‌ ایشان‌ نیز‌ گریبانگیر پژوهشگر بود. بزرگترین مشکل پژوهشگر در اثنای انجام پژوهش حـاضر، شـناسایی و برقراری ارتباط با مـطلعان کـلیدی فرآیند مورد مطالعه بود.

منابع فارسی کتب:

– آنسلم استراوس‌ ، جولیت کربین (١٣٩١)، مبانی پژوهش کیفی(فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای)، ترجمه ابراهیم افشار، تهران : نشر نی

– ایزدی، محسن (١٣٨٧)، پیدایش و گسترش بحران مالی در جـهان و اثـرات آن بر‌ اقتصاد‌ ایران ، تهران : موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

– حسینیالمدنی، سیدعلی (١٣٩۵)، تاب آوری (فردی، خانوادگی و اجتماعی)، چاپ اول ، تهران : نشر دانش

– عادل پیغامی و همکاران (١٣٩۴)، مقاوم سازی اقتصادی ادبیات متعارف ؛ مبادی‌ علمی‌ و نظری، تاب آوری و آسـیب پذیری، تـهران : انتشارات دانـشگاه امام صادق

(ع )

– فراستخواه ، مقصود (١٣٩۵)، روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه‌ پایه‌ (گرندد تئوری، GMT)، تهران : انـتشارات‌ آگاه‌ مقالات

– امیر بسطامی نیا و همکاران (١٣٩٧)، تبیین و تحلیل تاب آوری اجتماعی بـرای مـقابله بـا سوانح طبیعی، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران ، (٣)٨

– بهروزیفر، مرتضی (١٣٨٣‌)، اثرتحریم‌ های یک جانبه امریکا‌ بر‌ اقتصاد بازرگانی ایالات مـتحده ‌ ‌و بـازارهای جهانی انرژی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، (٣٣)

– پروین پرتوی و همکاران (١٣٩۵)، طراحی شهری و تاب آوری اجتماعی محله جـلفای اصـفهان ، نـشریه معماری و شهرسازی، (١٧)

– داود منظور، منوچهر‌ مصطفیپور‌(١٣٩٢)، بازخوانی تحریم های ناعادلانه : ویژگیها، اهداف و اقدامات ، فصلنامه سیاست هـای مالی و اقتصادی ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت ، (٢)١

– غلامرضا پورحیدی، بحران الدین ولدبیگی (١٣٩٣)، تاب آوری بحران الزامی مـلی، (چاپ‌ اول‌ )، تهران : اوریچ‌ ایرانـیان بـا همکاری انجمن علمی مدیریت بحران ایران

– عزت الله سام آرام ، سمانه منصوری (١٣٩۶)، تبیین و بررسی‌ مفهوم تاب آوری اجتماعی و ارزیابی تحلیلی شاخص های اندازه گیری آن‌ ، فصلنامه‌ برنامه‌ ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، (٣٢)٨

– کیال ، علی(١٣٨٧)، پیامدهای بحران اقـتصادی غرب بر اقتصاد کشور، فصلنامه تدبیر‌، (‌‌٢٠٠‌)

– محمود آروین ، کرامت الله زیاری (١٣٩٨)، سنجش میزان آسیب پذیری اجتماعی و تاب آوری‌ اجتماعی‌ در‌ برابر زلزله ، فصلنامۀ علمی- پژوهشی امداد و نجات ، (٣٧)١٠

– مومنیراد، اکبر (١٣٩٢)، تحلیل محتوای‌ کیفی در آیین پژوهش : ماهیت ، مراحل و اعتبار نتایج ، فـصلنامه انـدازه گیری تربیتی، (١۴‌) پایان نامه

– رضایی، محمدرضا‌(١٣٨٩‌)، تبیین تاب آوری اجتماعات شهری به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله )؛ مطالعۀ موردی: کلانشهر تهران ، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

English Resources

Book

– Blanchard, O., & Katz‌, F. (1992), Regional Evolutions. Brookings Papers on

Economic Activity, (1): 1-75. Washington: Brookings Institution

– Lucini, B. (2015), Disas ter resilience from a sociological perspective: Exp

loring three Italian earthquakes as models for disas ter resilience‌ Planning‌.

New York: Springer Science & Business

– Promberger, M. (2014), Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises

among Households in Europe (RESCuE), Concept, Objectives and Work Pack-

ages of an EU FP 7 Project

Articles‌

– Cretney‌, R. M. (2016), local responses to disas ter: the value of community

led post disas ter response action in a resilience framework, Disas ter preventi-

on and management,25 (1)

-Endress,M.(2015),The‌ social‌ cons tructedness of resilience,Social Sciences,4

(۳)

– Feyrer, J., Sacerdote, B., & Stern, A. (2007), A Study of Cities and Counties

That Lost Steel and Auto Jobs in the 1980s. Brookings-Wharton Papers on

Urban‌ Affairs‌, (۴۱‌). Washington: Brookings Institution

– Kwok, A., Doyle‌, E., Becker‌, J., Johnston‌, D., & Paton,D.(2016),What is ‘soci

al resilience’? Perspectives of disaster researchers, emergency management pract-

itioners, and policymakers in New Zealand. International‌ Journal‌ of‌ Disaster

Risk Reduction, (19)

– Nation Research Council. (2010‌), Privatepublic‌ sector collaboration to enh

ance community disaster resilience.A workshop report: Washington, DC: NAP

– Obris t, B., Pfeiffer, C., & Henley, R. (2010), Multilayered social‌ resilience‌: A

new‌ approach in mitigation research,Progress in Development S tudies,10 (4)

– Rose‌, A., & Liao, Y. (2005), Modeling Regional Economic Resilience to Dis

asters: A Computable General Equilibrium Analysis of Water Service Disr

uptions‌, Journal‌ of‌ Regional Science, (45)

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسانه تاب آوری ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید