مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون

مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون

مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۰۰۳

پرسشنامه

لطفاً مشخص کنید که عبارات زیر چقدر در مورد شما صدق می کند. اگر موردی هنوز برایتان رخ نداده است، پاسخ خود را طبق این که اگر آن اتفاق می افتاد چه احساسی داشتید، بیان کنید.

عباراتکاملاً نادرستبه ندرتگاهی درستاغلب درستهمیشه درست
۱- وقتی تغییری رخ می دهد، می توانم خودم را با آن سازگار کنم.
۲- حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمی ام با او در زمان استرس به من کمک می کند.
۳- وقتی که راه حل روشنی برای مشکلاتم وجود ندارد، گاهی خدا یا تقدیر می تواند کمک کند.
۴- می توانم برای هر چیزی که سر راهم قرار می گیرد، چاره ای بیندیشم.
۵- موفقیت هایی که در گذشته داشته ام، چنان اطمینانی در من ایجاد کرده اند که می توانم با چالش ها و مشکلات پیش رو برخورد کنم.
۶- وقتی با مشکلات مواجه می شوم سعی می کنم جنبه خنده دار آنها را هم ببینم.
۷- لزوم کنار آمدن با استرس موجب قوی تر شدنم می گردد.
۸- معمولاً پس از بیماری، صدمه و سایر سختی ها به حال اولم باز می گردم.
۹- معتقدم که در هر اتفاق خوب یا بد، مصلحتی هست.
۱۰- در هر کاری بیشترین تلاشم را می کنم و به نتیجه هم کاری ندارم.
۱۱- معتقدم که علیرغم موانع موجود، می توانم به اهدافم دست یابم.
۱۲- حتی وقتی که امور ناامید کننده می شوند، مأیوس نمی شوم.
۱۳- در لحظات استرس و بحران، می دانم که برای کمک گرفتن به کجا مراجعه کنم.
۱۴- وقتی که تحت فشار هستم تمرکزم را از دست نمی دهم و درست فکر می کنم.
۱۵. ترجیح می دهم که خودم مشکلاتم را حل کنم تا این که دیگران تمامی تصمیم ها را بگیرند.
۱۶. اگر شکست بخورم به راحتی دلسرد نمی شوم.
۱۷. وقتی با چالش ها و مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می کنم، خود را فردی توانا می دانم.
۱۸. در صورت لزوم می توانم تصمیم های دشوار و غیرمنتظره ای بگیرم که دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد.
۱۹. می توانم احساسات ناخوشایندی چون غم، ترس و خشم را کنترل کنم.
۲۰. در برخورد با مشکلات زندگی، گاهی لازم می شود که صرفاً بر اساس حدس و گمان عمل کنم.
۲۱. در زندگی یک حس نیرومند هدفمندی دارم.
۲۲. حس می کنم بر زندگیم کنترل دارم.
۲۳. چالش های زندگی را دوست دارم.
۲۴. بدون درنظر گرفتن موانع پیش رو، برای رسیدن به اهدافم تلاش می کنم.
۲۵. به خاطر پیشرفت هایم به خود می بالم.

  راهنمای مقیاس 

این پرسشنامه را کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) با مرور منابع پژوهشی ۱۹۹۱- ۱۹۷۹ حوزه تاب آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیرتاب آور در گروه های بالینی و غیربالینی بوده و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرید. پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۵ عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کاملاً نادرست) تا پنج (همیشه درست) نمره گذاری می شود. مقیاس تاب آوری مقیاس تاب آوری مقیاس تاب آوری

شیوه نمره گذاری مقیاس تاب آوری

نمره گذاری گزینه ها در این مقیاس بدین شرح است:

کاملاً نادرست= ۰   به ندرت= ۱  گاهی درست= ۲  اغلب درست= ۳   همیشه درست= ۴

بنابراین طیف نمرات آزمون بین ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد. نمرات بالاتر بیانگر تاب آوری بیشتر آزمودنی است. نتایج تحلیل عاملی حاکی از آنند که این آزمون دارای ۵ عامل: تصور شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر وروابط ایمن، کنترل و تأثیرات معنوی است.

عبارات مربوط به هر زیرمقیاس:

  1. زیرمقیاس تصور از شایستگی فردی: ۲۵- ۲۴- ۲۳- ۱۷- ۱۶- ۱۲- ۱۱- ۱۰
  2. زیرمقیاس اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفی: ۲۰- ۱۹- ۱۸- ۱۵- ۱۴- ۷- ۶
  3. زیرمقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن: ۸- ۵- ۴- ۲- ۱
  4. زیرمقیاس کنترل: ۲۲- ۲۱- ۱۳
  5. زیرمقیاس تأثیرات معنوی: ۹- ۳

ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری

پایایی خارجی: کونور و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را ۸۹/۰ گزارش کرده اند. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله ۴ هفته ای ۸۷/۰ بوده است.

پایایی ایرانی: این مقیاس در ایران توسط محمدی (۱۳۸۴) هنجاریابی شده است. وی برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته و ضریب پایایی ۸۹/۰ را گزارش کرده است.

اعتبار خارجی: نمرات مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون با نمرات مقیاس سرسختی کوباسا همبستگی مثبت معنادار و با نمرات مقیاس استرس ادراک شده و مقیاس آسیب پذیری نسبت به استرس شیهان همبستگی منفی معناداری داشتند که این نتایج حاکی از اعتبار همزمان این مقیاس است.مقیاس تاب آوری

اعتبار افتراقی: نمرات مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون در هنگام شروع آزمایش و همچنین هنگام خاتمه با نمرات مقیاس تجربه جنسی آریزونا همبستگی معناداری نداشت. این مطلب حاکی از اعتبار افتراقی آزمون است.

اعتبار ایرانی: برای تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی هر عبارت با نمره کل مقوله محاسبه و سپس از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شد. محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل به جز عبارت ۳، ضریب های بین ۴۱/۰ تا ۶۴/۰ را نشان داد. سپس عبارات مقیاس به روش مؤلفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند. پیش از استخراج عوامل بر پایه ماتریس همبستگی عبارات، دو شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت محاسبه شدند. مقدار KMO برابر ۸۷/۰ و مقدار خی دو در آزمون بارتلت برابر ۲۸/۵۵۵۶ بود که هر دو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان دادند. در پژوهشی که توسط سامانی، جوکار و صحراگرد در بین دانشجویان صورت گرفت، پایایی آن­را ۹۳/۰ گزارش کردند و روایی(به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا) توسط سازندگان آزمون در گروه­های مختلف عادی و در خطر احراز گردید(سامانی و همکاران، ۲۰۰۶).

منابع

  1. رحیمیان بوگر، اسحاق؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر (۱۳۸۷). رابطه سرسختی روان شناختی و خودتاب آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷، صص ۷۰- ۶۲.
  2. ۲. Connor, K,M; Davidson, J. R. T (2003). Development of a New Resilience Scale: The Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anxiety 18: 76- 82 (2003).

Samani S, Jokar B, Sahragard N. Resiliency, mental health and life satisfaction. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 2006; 3(3): 290-295.(Persian)

 

منبع: سایت روانشناسی روان رهنما

ravanrahnama.ir

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا