کارشناسی‌ ارشد مددکاری‌ اجتماعی + شرایط شرکت در آزمون، ظرفیت دانشگاهها و فهرست منابع

کارشناسی‌ ارشد مددکاری‌ اجتماعی + شرایط شرکت در آزمون، ظرفیت دانشگاهها و فهرست منابع

کارشناسی‌ ارشد مددکاری‌ اجتماعی: در این مطلب به تفصیل، پیرامون موضوع کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی (در دانشگاه‌های زیر نظر وزارت بهداشت) با همه جزئیات آن، مشتمل بر شرایط شرکت در آزمون، ظرفیت دانشگاهها، زیر شاخه ها و نیز فهرست دقیق منابع درسی پرداخته ایم.

مددکاری اجتماعی از معدود رشته‌های می‌باشد که در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا  در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشجو می‌پذیرد. در همین راستا در این نوشتار سعی شده است، منابع و شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه‌های زیر نظر وزارت بهداشت معرفی شود. این اطلاعات استخراج شده از سایت مرکز سنجش آموزش  پزشکی  کشور به نشانی https://sanjeshp.ir  می‌باشد.

شرایط شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

مددکاری اجتماعی:  دارا بودن مدرک کارشناسی مددکاری اجتماعی؛کلیه گرایش های خدمات اجتماعی؛ علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتماعی؛ تعاون و رفاه اجتماعی؛ پژوهشگری)

مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان:  دارا بودن مدرک کارشناسی مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی از معدود رشته‌های می‌باشد که در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا  در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشجو می‌پذیرد. در همین راستا در این نوشتار سعی شده است، منابع و شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه‌های زیر نظر وزارت بهداشت معرفی شود. این اطلاعات استخراج شده از سایت مرکز سنجش آموزش  پزشکی  کشور به نشانی         https://sanjeshp.ir  می‌باشد.کارشناسی‌ ارشد مددکاری‌ اجتماعی

جهت دریافت مطلب به شکل اصلی اینجا کلیک کنید.

شرایط شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

مددکاری اجتماعی : دارا بودن مدرک کارشناسی مددکاری اجتماعی؛کلیه گرایش های خدمات اجتماعی؛ علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتماعی؛ تعاون و رفاه اجتماعی؛ پژوهشگری)

مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان: دارا بودن مدرک کارشناسی مددکاری اجتماعی

همه چیز درباره کارشناسی‌ ارشد مددکاری‌ اجتماعی
همه چیز درباره کارشناسی‌ ارشد مددکاری‌ اجتماعی

ظرفیت دانشگاههای وزارت بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف نام دانشگاه ظرفیت توضیحات
۱علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی۶ نفر
۲علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی۲ نفرشهریه پرداز
۳علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی۴ نفرمددکاری اجتماعی کودک و نوجوان
۴علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی۲مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان- شهریه پرداز
۵علوم پزشکی اصفهان۶ نفر
۶علوم پزشکی اصفهان۱نفرشهریه پرداز
۷علوم پزشکی مشهد۴ نفرمددکاری اجتماعی کودک و نوجوان
۸علوم پزشکی مشهد۱نفرمددکاری اجتماعی کودک و نوجوان- شهریه پرداز

منابع آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 

مددکاری اجتماعی
منابع درس
 آسیب شناسی روانی ، نویسندگان ، هالجین، ریچارد و ویتبورن، سوزان کراس. ترجمـه یحیـی سـیدمحمدی .
تهران: انتشارات ارسباران. ویراست نهم ١۴٠١

روانشناسی عمومی  اتکینسون و هیلگارد ،  نویسندگان،   سوزان نولن هوکسما – باربارا ال فردریکسون –  جفری ار. لافتوس – کریستل لوتز ،ترجمه نصرت اﷲ پور افکاری ،چاپ دوم ، ١٣٩٨

روانشناسی
نظریه های جامعه شناسی ، جرج ریتزر ، ترجمه هوشنگ نایبی ، نشر نی ،چاپ پنجم ١٣٩٧

جامعه شناسی برای مددکاران اجتماعی. ترجمه فریده همتی. انتشارات سمت. چاپ چهارم ١٣٩۴

جامعه شناسی انحرافات تالیف رحمت اﷲ صدیق سروستانی . انتشارات سمت ، چاپ نهم ١٣٩٨

رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسایل اجتماعیی ایران ، رابینگتن و مارتین واینبرگ،. ترجمه صدیق سروستانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،١٣٩٧

جامعه شناسی
The skills of individual families and groups and communities. Lawrence Shulman. University of buffalo, eighth edition 2015.

Social work with group comprehensive practice and self-care, Charles H.  Zastraw, Cengage, Boston, ten editions 2021.

نظریه های مددکاری اجتماعی در عمل تالیف جوزف والش . ترجمه فریـده همتـی ، انتشـارات سـمت . چاپ سوم ١٣٩٨

معارف وند و همکاران. اصول اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی. تهـران: انتشـارات رسـانه تخصصـی . آخرین ویرایش

مددکاری اجتماعی کار با خانواده. کالینز و همکاران ،  ترجمه فریده همتی. تهـران: انتشـارات سـمت. ، چاپ چهارم ١٣٩٨.

کتاب مددکاری اجتماعی : کار در جامعه نوشته آلن توئلـوتریز ترجمـه فریـده همتـی از سـمت، چـاپ چهارم ١٣٩٨

مددکاری فردی

مددکاری گروهی

مددکاری جامعه ای

 

 کواری و کمالی، مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل، انتشارات رویان پژوه، چاپ اول ١٣٩۴مبانی توانبخشی
 ارل ببی. روش تحقیق در علوم اجتماعی (٢ جلد)، ترجمه رضا فاضل انتشارات سمت. چـاپ چهـاردهم ۱۳۹۹.

 

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور ، انتشارات رشد ، ١۴٠١

–    Rafael J, Russell K. Schutt. The Practice of Research in Social Work (NULL), Sage, ۴ Edition ٢٠١٧

روش تحقیق
 

– Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2: Bridging vocabulary. Longman.

 

– Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.

Second Edition. Oxford University

-Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.

Second Edition. Oxford University.

– Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.

National Geographic Learning.

– Anderson, N. J. (2014). Active  skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.

National Geographic Learning.

 

 

 

 

زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان

مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان
منابعدرس
۱.  مهارت های کمک کردن به افراد، گروه ها و خانواده ها، نوشته لارنس شولمن ترجمه میربها و بخشی نیا انتشارات سمت. آخرین ویرایش

۲.  فرآیندهای مددکاری اجتماعی تالیف بیولارابرتس ، برت گالاوی . ترجمه سید جلال صدر السادات و فرهاد کریمی . انتشارات سمت. آخرین ویرایش

۳. مددکاری گروهی تالیف چارلز اچ . زاسترو. ترجمه فریده همتی  انتشارات سمت. آخرین ویرایش

۴. نظریه های مددکاری اجتماعی در عمل تالیف جوزف والش . ترجمه فریده همتی ، انتشارات سمت. آخرین ویرایش

۵.معارف وند و همکاران. اصول اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی. تهران: انتشارات رسانه تخصصی. آخرین ویرایش

۶.کالینز و همکاران. مددکاری اجتماعی کار با خانواده. ترجمه فریده همتی. تهران: انتشارات سمت.

آخرین ویرایش

.۷ Garvin, Paula Allen-Meares Charles D. The handbook of social work direct practice.

Sage, Last Edition

.۸ Weil, Marie, Michael S. Reisch, and Mary L. Ohmer, eds. The handbook of community

practice. Sage Publications, Last Edition

.۹ Hardcastle, David A., Patricia R. Powers, and Stanley Wenocur. Community practice:

Theories and skills for social workers. Oxford University Press, USA, Last Edition

مددکاری فردی  مددکاری گروهی

مددکاری با خانواده  مددکاری جامعه ای

 

۱.       زمینه روانشناسی اتکینسون و همکاران . ترجمه براهنی و همکاران انتشارات رشد . آخرین ویرایش

۲.       برگ ،لورا. روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ١و ٢). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارسباران. آخرین ویرایش

روانشناسی و مشاوره
١. کواری و کمالی، مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل، انتشارات رویان پژوه، آخرین ویرایش.مبانی توانبخشی
۱. روش تحقیق در علوم اجتماعی (٢ جلد) تالیف ارل ببی ؛ ترجمه رضا فاضل انتشارات سمت. آخرین ویرایش

۲. کتاب مبانی پژوهش در علوم رفتاری، کرلینجر ترجمه پاشا شریفی. آخرین ویرایش

۳. کتاب روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری نوشته جان بست ترجمه طالقانی و پاشا شریفی انتشارات رشد. آخرین ویرایش

روش تحقیق
.۱ Rafael J, Russell K. Schutt. The Practice of Research in Social Work (NULL), Sage, Last Edition.

۲. کتاب سیاست اجتماعی : بنیانهای مفهومی و نظری نوشته دکتر غفاری و دکتر حبیب پور . انتشارات دانشگاه تهران. آخرین ویرایش

۳. کتاب موضوعات و رهیافتهای سیاستگداری اجتماعی. ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدی . انتشارات دانشگاه امام صادق. آخرین ویرایش

سیاست و رفاه اجتماعی

منبع درس زبان همان منابع آزمون ارشد مددکاری اجتماعی است.

 

کاری از پروانه خفتان؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

https://iraniansocialworkers.ir/site/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا